20150601 – Bando Neoshield-2

20150629 – ASSEGNO NEOSHIELD – DAA